Tel1 : 0312 278 39 81
  Tel2 : 0312 278 39 68
  Tel3 : 0312 278 06 10

  Cep1: 0533 742 45 77 Cengiz Koparan
  Cep2: 0533 430 94 94 Celal Koparan
  Cep3: 0532 771 7282 Erdogan Koparan

  Email: karacadag-nakliyat@hotmail.com